Kvalita poskytovaných služieb

Implementácia kvality do poskytovania sociálnych služieb spôsobom, ktorý napĺňa individuálne potreby prijímateľov a v maximálnej miere zohľadňuje ich požiadavky je hlavným poslaním Zariadenia pre seniorov. Vychádza z cieľov, ktoré umožňujú prijímateľovi žiť spokojný život (komplexnosť služieb), prihliada na potreby jednotlivca (individuálne plánovanie, ktoré aktivizuje k sebestačnosti, nezávislosti) a chráni jeho práva a záujmy (bezpečnosť služieb).

Systémom manažérstva kvality zariadenie preukazuje svoju schopnosť trvalo poskytovať službu, ktorá spĺňa požiadavky klienta, zvyšuje spokojnosť klientov, zamestnancov, zriaďovateľa a ostatných zainteresovaných partnerov prostredníctvom trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami klientov a platnej legislatívy. Zároveň zaisťuje systémovú aplikáciu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V roku 2017 po zmene normy, absolvovanom školení a preklopení starej normy do novej STN EN ISO 9001:2015 vo všetkých procesoch a s tým súvisiacou dokumentáciou bol zariadením v rámci recertifikačného auditu certifikačným orgánom TŰV SUD Slovakia s.r.o, obhájený certifikát kvality.

 

Nástroje zlepšovania sociálnych služieb:

  • Vzdelávanie zamestnancov
  • Interné audity  
  • Riadená  dokumentácia
  • Distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti
  • Evidencia požiadaviek a sťažností
  • Schránka na podnety, pripomienky a návrhy k poskytovaným službám 
  • Zlepšovateľské projekty