Sociálne poradenstvo a záujmová činnosť

Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť pracovníkov predstavujú pre našich klientov významnú podporu a oporu. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálnych sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinové. Informácie podávame najčastejšie osobne, telefonicky, mailom, alebo písomne. 

 

Ponúkame pestrú paletu pracovnej a záujmovej činnosti:

  • realizuje sa v troch skupinách a patrí k obľúbených a vyhľadávaným činnostiam,  
  • podporujeme najmä tvorivú činnosť, pozitívne myslenie a dobrú náladu, rozvoj jemnej motoriky, precvičovanie hmatu a zraku, koncentráciu pozornosti, matematické operácie, rozoznávanie farieb, estetické myslenie, logické myslenie, krátkodobá a dlhodobá pamäť, verbálne precvičovanie, zdravé a príjemné medziľudské vzťahy,
  • motivujeme klientov k účasti na mestskom spoločenskom dianí, aby naše zariadenie bolo súčasťou komunity Mesta Skalica
  • tešíme sa fungujúcemu vlastnému speváckemu súboru „Rozmarín“

 

Realizujeme nasledovné  programy & aktivity:

Arteterapia. Biblioterapia. Ergoterapia. Reminiscenčná terapia. Tréning pamäti. Duchovná činnosť. Záujmová činnosť – ručné práce, spevácke krúžky, knižné popoludnia, počúvanie hudby, hranie spoločenských hier, domáce kino, pečenie a varenie, pestovanie byliniek, starostlivosť o zeleň v interiéri a exteriéri zariadenia, výlety, prednášky a mnoho ďalších. https://www.zpssi.sk/aktivity/

 

Prijímatelia nášho zariadenia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek samotných prijímateľov. O všetkých podujatiach, významných návštevách vedieme Kroniku zariadenia spolu s fotodokumentáciou. Zariadenie vydáva svoj „vlastný občasník“ Domováčik. O dianí v zariadení sú prijímatelia informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu, určenými zamestnancami, alebo prostredníctvom zvolených zástupcov samosprávy obyvateľov.