JESÉNIA SKALICA - zariadenie pre seniorov

V roku 2013 sa dokončila výstavba nového zariadenia pre seniorov JESÉNIA SKALICA. Názov zariadenia vznikol spojením symbolických slov spätých so starnutím a starobou (sénium) a jeseňou života ako symbolickým významom myšlienky a poslania, ktoré má zariadenie plniť.

 

JESÉNIA SKALICA začala svoju prevádzku 1.1.2014 a je pridružená k existujúcemu zariadeniu pre seniorov.

JESÉNIA je zariadenie určené pre klientov s Alzheimerovou chorobou, rôznymi stupňami demencie a pre ťažko mobilných a imobilných klientov. Svoje miesto tu nájde 76 klientov ubytovaných v 38 dvojlôžkových izbách s rozľahlým balkónom a vlastným sociálnym zariadením. Každá izba je vybavená polohovateľnými posteľami, nábytkom a signalizáciou k privolaniu ošetrujúceho personálu.

Toto zariadenie pozostáva z troch podlaží, na prízemí sú ubytovaní klienti s demenciou a Alzheimerovou chorobou. Súčasťou prízemia je aj uzavreté átrium kam môžu mobilní, no často dezorientovaní klienti vyjsť aj sami bez rizika. Zvyšné poschodia slúžia pre imobilných klientov.

Súčasťou zariadenia je aj reminiscenčná miestnosť, kde bude prebiehať reminiscenčná terapia- terapia spomienkami, ktorá je významná práve pri práci s klientmi s rôznymi formami a stupňami demencie.

 

P O S L A N I E

Našim poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie.

 

Každý zamestnanec

 • svojou službou, postojom, prácou vyjadruje prvoradý záujem o prijímateľa sociálnej služby(PSS)
 • prihliada na individuálne potreby PSS a plní ich v čo najväčšej miere
 • rešpektuje  právo na súkromie PSS
 • zachováva dôvernosť informácii získaných pri svojej práci
 • mlčí o všetkých získaných informáciách o PSS
 • podporuje PSS pri využívaní všetkých ponúknutých služieb
 • kvalitne, progresívne a dobre organizuje službu voči PSS
 • správa sa zdvorilo, čestne a zodpovedne k PSS
 • nezneužíva dôveru PSS
 • poskytuje pravdivé a zrozumiteľné informácie PSS
 • rešpektuje etnickú, kultúrnu a národnostnú rôznorodosť PSS
 • rešpektuje jedinečnosť každého PSS
 • rešpektuje PSS bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie
 • pomáha k rozvoju ich vlastných znalostí, skúseností a zručností
 • rešpektuje právo na sebarealizáciu
 • rešpektuje právo PSS na pokojné umieranie v prítomnosti blízkych

 

P O L I T I K A    K V A L I T Y

Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho zariadenia vytvárame komplexný program služieb pre PSS podľa ich individuálnych potrieb, sociálneho a zdravotného stavu, ktorý im má pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené, aby boli schopní naplno s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života.

Pod vedením riaditeľky, ktorej na jednotlivých úsekoch pomáhame, vytvárame jeden tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb našim klientom a pracujeme na trvalom zlepšovaní zavedeného systému manažérstva kvality.

Každý zamestnanec

 • si uvedomuje dôležitosť individuálnych požiadaviek klienta a podporuje ich plnenie
 • poskytuje služby len v rámci hraníc vlastnej kompetencie
 • robí odborne a eticky podložené rozhodnutia
 • má povinnosť profesionálnej starostlivosti o seba
 • má záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie
 • má sebaúctu, sebadôveru a zodpovednosť
 • snaží sa o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce
 • je zodpovedný za svoje permanentné odborné vzdelávanie
 • je si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení
 • spolupracuje na plnení cieľov kvality a na realizácii systému manažérstva kvality

 

C I E L E    K V A L I T Y

Zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľa sociálnych služieb, odborné, na klienta orientované služby, udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov a efektívne využívať finančné zdroje zlepšovať systém manažérstva kvality.

 

Vo vzťahu ku klientovi

 • systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja JESÉNIE SKALICA, zps
 • cieľavedome vytvárať dlhodobé väzby s vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné
 • poznať individuálne potreby každého klienta a tie osobným prístupom riešiť. Na uspokojovaní potrieb klienta sa zúčastňujú všetci zamestnanci JESÉNIE SKALICA, zps
 • neizolovať klientov v prostredí zariadenia, ale vytvárať aktívne väzby s okolím
 • neustále monitorovať spokojnosť klientov
 • pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť klienta
 • rešpektovať práva klientov

 

Vo vzťahu k zamestnancom

 • všetky činnosti v zariadení musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
 • riadiť sa platnými zákonmi a normami.
 • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie aplikovať na podmienky nášho zariadenia.
 • neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality