Ponuka služieb

Prioritou komplexnej starostlivosti je rešpektovanie a napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby, individuálne plánovanie a individuálny prístup ku klientovi, za účelom zvyšovania  kvality života. Pre našich seniorov v rezidenciálnej opatere ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie o zvyšovanie kvality života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho bežného dňa.

Každý človek je výnimočná osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti v našom zariadení je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné.