Obslužné činnosti poskytované v zariadení

Stravovanie

Stravovanie sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom zo Zariadenia pre seniorov Skalica. Strava sa pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, nesolenú, diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na zasadnutí stravovacej komisie. Táto komisia zasadá jedenkrátdo týždňa, členmi sú riaditeľka zariadenia, zamestnanci technicko-hospodárskeho úseku, Jesénie, klienti v zastúpení za jednotlivé druhy diét a predseda výboru samosprávy obyvateľov. Komisia vždy zhodnotí stravovanie za predchádzajúci týždeň, schvaľuje jedálny lístok na nasledujúce obdobie, rieši podnety a pripomienky v oblasti stravovania. Strava sa podáva v jedálni, v odôvodnených prípadoch na izbe klienta. Jedálne lístky sú dostupné na nástenkách na všetkých poschodiach a v jedálňach. 

 

Ubytovanie

Zariadenie je trojposchodová budova, ktorá poskytuje ubytovanie v 38 dvojlôžkových izbách. Tvorí ju teda prízemie, prvé a druhé poschodie.

Na prízemí je 20 lôžok, ktoré sú určené klientom s Alzheimerovou chorobou a rôznymi formami demencie. Súčasťou prízemia je aj uzavreté átrium, kde môžu mobilní, často dezorientovaní klienti vyjsť aj sami bez rizika. Átrium má vybudované chodníky a je vybavené lavičkami. Súčasťou átria je terasa vychádzajúca z terapeutickej miestnosti so slnečnou clonou, kreslami a stolom, vysadená je peknou zeleňou.

Prvé poschodie disponuje 28 lôžkami, sú tu umiestňovaní klienti, ktorí sú úplne odkázaní na pomoc inej osoby, s ťažkým poruchami mobility. Druhé poschodie je s rovnakou kapacitou, 28 lôžok slúži pre čiastočne mobilných klientov. Izby sú zariadené štandardným nábytkom, disponujú balkónmi. Vo všetkých bytoch a sociálnych zariadeniach je zavedená signalizácia na privolanie pomoci ošetrujúceho personálu. Každá bytová jednotka je vybavená elektrickými, ale aj manuálne polohovateľnými posteľami, spoločným sociálnym zariadením. Klienti si so sebou môžu priviezť TV, rádio a na zútulnenie izby spomienkové fotografie a drobné predmety. V spoločných priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené informačné nástenky pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, dôležité upozornenia, oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné aktuality a informácie.

Upratovanie, pranie a žehlenie        

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme klientom vo vlastnej práčovni, posteľná bielizeň sa perie dodávateľským spôsobom. Na značenie bielizne a šatstva používame nažehľovací lis. Upratovanie a dezinfekcia v spoločných priestoroch a v izbách klientov sa vykonáva denne. V prevádzke dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.