Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť

Je zameraná na podporu psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu:

  • aplikujeme postupy a techniky  v rámci najnovších vedeckých poznatkov geriatrickej praxe,  
  • snažíme sa udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora,
  • je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie nedokážu zabezpečiť sami,
  • rešpektujeme právo výberu lekára a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára priamo v zariadení,  ktorým je pán Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
  • do zariadenia pravidelne dochádza aj diabetológ a psychiater,
  • personál ošetrovateľského oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú  dokumentáciu. 

 

Opatrovateľská starostlivosť

Je kľúčovou zložkou v poskytovaní našich služieb klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť je komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Proces opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti, aktivizácie a individuálnosti. Vychádzame z modelu a metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, nazývaného Podporujúci opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Personál opatrovateľského oddelenia poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami, vedie opatrovateľskú dokumentáciu.

 

Rehabilitačná starostlivosť. Poskytované procedúry:

Bioptrónová lampa, magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamické prúdy, parafín, individuálne telesné cvičenie, nácvik sedu, nácvik stoja, nácvik chôdze, nácvik bicyklovania, lokálna kryoterapia, vírivý kúpeľ, dýchacia gymnastika, elektrické masážne kreslo, stacionárny bicykel, solac, vírivý kúpeľ.