Sociálne poradenstvo a  záujmová činnosť

Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť pracovníkov predstavujú pre našich klientov významnú podporu a oporu. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálnych sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinové. Informácie podávame najčastejšie osobne, telefonicky, mailom, alebo písomne. S klientmi v rámci pracovnej činnosti pracujeme v dvoch skupinách, osobitne sa venujeme klientom s demenciou a Alzheimerovou chorobou.

Ciele v tejto oblasti: udržiavanie a zdokonaľovanie seba obslužných činností, získavanie čo najvyššieho  stupňa samostatnosti, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov, zlepšenie medziľudských vzťahov, posilnenie žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania, prevencia depresie, zmiernenie samoty, získavanie pocitu bezpečia a istoty, odbúravanie napätia a strachu, prevencia záťažových situácií, motivácia k zmene pohybového režimu, aktívne zamestnávanie mysle a pamäte, aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením, udržovanie schopností klientov a zamedzovanie pasivity, zmysluplné využitie voľného času seniorov, spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení, zlepšenie sociálnych, komunikačných schopností a emočného prežívania vlastnej situácie, osvieženie spomienok, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie (reminiscencia), radosť, prebudenie záujmu u apatických seniorov, zlepšenie komunikácie so seniormi, ale aj medzi nimi navzájom. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek a potrieb prijímateľov.