Sociálno - terapeutické oddelenie

 • pracuje v dvoch skupinkách s klientmi zariadenia:
 • osobitne sa venuje klientom s diagnózou – demencia a Alzheimerova choroba

 

TERAPEUTICKÁ SKUPINA  A. :

 • navštevujú ju klienti podľa harmonogramu. Sú mobilní, čiastočne imobilní, s poruchou kognitívnych funkcií – demencia  strednom stupni, s diagnózou Alzheimerovej choroby v začiatočnom a strednom štádiu, s diagnózou mentálna retardácia, s poruchami zraku a nedoslýchavosťou

 

TERAPEUTICKÁ SKUPINA č. I. :

 • navštevujú ju klienti, ktorí sú mobilní, čiastočne imobilní , bez kognitívneho deficitu alebo s ľahšou poruchou kognitívnych funkcií, nedoslýchaví a s poruchami zraku.

 

PRÍNOS PRE KLIENTOV prostredníctvom terapeutického oddelenia :

 • udržiavanie a zdokonaľovanie seba obslužných činností
 • získavanie čo najvyššieho  stupňa samostatnosti
 • rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov
 • posilnenie zdravého sebavedomia
 • viera vo vlastné schopnosti
 • nadobudnutie informácií potrebných na pokojné a zdravé prežitie staroby
 • zlepšenie medziľudských vzťahov
 • posilnenie žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania
 • rozvoj empatie a zodpovednosti
 • zníženie nesmelosti a uzavretosti klienta
 • prevencia depresie, zmiernenie samoty
 • podpora spontánnosti prejavu
 • získavanie pocitu bezpečia a istoty
 • odbúravanie napätia a strachu zo životných situácií
 • prevencia záťažových situácií
 • motivácia k zmene pohybového režimu
 • aktívne zamestnávanie mysle a pamäte
 • aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením
 • udržovanie schopnosti klientov a zamedzovanie pasivity
 • zmysluplné využitie voľného času seniorov
 • spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení
 • zlepšenie sociálnych, komunikačných schopností a emočného prežívania vlastnej situácie
 • osvieženie spomienok, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie (reminiscencia)
 • radosť, prebudenie záujmu u apatických seniorov
 • zlepšenie komunikácie so seniormi, ale aj medzi nimi navzájom
 • zachovanie osobnej identity
 • vyrovnanie sa so stratami, ktoré sú príznačné pre seniorov žijúcich v ZpS Jesenia Skalica