O nás

Všeobecný profil zariadenia

 

Názov: Zariadenie pre seniorov Skalica

Adresa: Pod hájkom 36 , 909 01 Skalica

Zriaďovateľ: Mesto Skalica

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00596469

Vznik zariadenia: október 1987

Forma soc. služby: celoročná pobytová

Kapacita zariadenia: 168 miest        

 

Poloha

Budova zariadenia sa nachádza v okrajovej časti mesta Skalica, v prekrásnom  prostredí pod skalickými vinohradmi. Nachádza sa vo veľmi príjemnej lokalite,  ktorá svojou pokojnou atmosférou a hojnou zeleňou vytvára podmienky pre súkromie a zaslúžený oddych pre našich klientov.

 

Historické kalendárium zariadenia

 • 1987 vznik Zariadenia pre seniorov ako Penzión
 • 1989 časť Penziónu reprofilizovaná na Domov dôchodcov
 • 1991 získanie právnej subjektivity, zriaďovateľ Okresný úrad Senica
 • 1996 zmena zriaďovateľa Krajský úrad Trnava
 • 2001 súčasťou zariadenia sa stáva Štíbor – DD na Kráľovskej ulici (do roku 2003)
 • 2002 zmena zriaďovateľa  Mesto Skalica
 • 2003 reprofilizácia zariadenia na Domov dôchodcov
 • 2003 vznik Domova dôchodcov na Potočnej ulici v Skalici (do roku 2013)
 • 2009 zmena názvu na základe legislatívy na Zariadenie pre seniorov Skalica
 • 2011 získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009
 • 2012  celková rekonštrukcia zariadenia, nadstavba podkrovných bytov
 • 2012 udelenie Ceny  Mesta Skalica

 

Poslanie

 • Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny,  ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta  Skalica. 
 • Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje  vysoko kvalitné sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich  základné ľudské práva a slobody. 
 • Zamestnanci zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím ľudí, ktorý  sa považuje  za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu.  Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie  kvality poskytovanej sociálnej služby.

 

Strategické ciele

 • Zabezpečiť dôstojný život klientov v prostredí, ktoré považujú za svoj skutočný domov. 
 • Poskytovať individualizované sociálne služby vzdelaným a motivovaným personálom, s odborným a ľudským prístupom.
 • Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť klientov čo najdlhšiu dobu.
 • Špecifickými metódami a prostriedkami podporovať poznávacie schopnosti a zručnosti klientov.  
 • Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.
 • Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.