REMINISCENČNÁ MIESTNOSŤ

Pre klientov ZpS JESÉNIA Skalica je pripravená na používanie nová reminiscenčná miestnosť. Zariadená je nábytkom z dôb našich klientov a vykonávať sa v nej bude aktivizácia klientov zameraná najmä na reminiscenciu, ale i ostatné druhy aktivizácie.

Reminiscenčná terapia pracuje so spomienkami klientov a tým podporuje vyjadrovanie klientov, komunikáciu, podporuje interpersonálne vzťahy a pamäť seniorov. Človeka stimuluje k spomínaniu si na významné medzníky svojho života. Reminiscencia využíva verbálny prejav, pohyb, hudbu, tanec, staré filmy a dokumenty o časoch, ľuďoch a veciach z dôb, ktoré sú našim klientom blízke. Vďaka reminiscencii vzniká príležitosť na vzájomnú komunikáciu medzi klientmi a personálom, klienti dostanú možnosť vyjadriť svoje pocity a dojmy, zhodnocujú a bilancujú svoj život, stimulujú dlhodobú pamäť, zmysly a verbálny prejav. Reminiscencia má pozitívny vplyv na emocionálne prežívanie, na prevenciu nežiaduceho správania. Veríme, že klienti budú z novej miestnosti a aktivít v nej, profitovať najviac ako sa dá.

viac fotografií viď. fotogaléria/ Reminiscenčná miestnosť