Systém manažérstva kvality

Pri poskytovaní sociálnych služieb je veľmi dôležitý prístup poskytovateľa služby ku občanovi a kvalita poskytovanej sociálnej služby. Zabezpečiť spokojnosť občanov – klientov (prijímateľov sociálnej služby), zaručiť kvalitné sociálne služby, zdokonaliť kultúru organizácie, efektívnejšie komunikovať so zamestnancami, klientmi, záujmovými partnermi, získať dôveru klientov, zamestnancov a záujmových partnerov, efektívnejšie využívať dostupné zdroje materiálne, personálne, finančné – to sú vyslovené aj nevyslovené očakávania klientov, zamestnancov i zriaďovateľa. Zákon o sociálnych službách legislatívne upravuje naplnenie týchto očakávaní prostredníctvom zákonom stanovených podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zmysle požiadaviek zákona napomáha naplniť budovanie systému manažmentu kvality ISO 9001:2009, ktorý vhodným spôsobom integruje aj plnenie podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách.

Cieľom pri zavedení systému manažmentu kvality je riadiť organizáciu ako vzájomne prepojené a vzájomne komunikujúce procesy. Zavedením systému manažmentu kvality sa dosiahne efektívna vnútorná organizácia, plnenie požiadaviek občanov – klientov, aby ZpS poskytovalo také služby, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a potrebám a zabezpečovali udržiavanie dôstojného a kvalitného života.

Systém manažérstva kvality slúži ako nástroj k zabezpečeniu kvality výkonu každodenných úkonov a k zabezpečeniu ich kontinuálneho zlepšovania. Prostredníctvom systému manažérstva kvality je snahou trvalo zlepšovať výkonnosť a zároveň sa zaoberať potrebami všetkých zainteresovaných partnerov.

 

Po skoro ročnom úsilí sa nám podarilo zaviesť systém manažérstva kvality do prevádzky nášho zariadenia.

15.11.2011 bol vykonaný audit certifikačným orgánom - TUV SUD Slovakia s.r.o. a po úspešnom obhájení dňa 14.12.2011 za prítomnosti pozvaných hostí a všetkých zamestnancov zariadenia bol nášmu zariadeniu  udelený certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009

 

V rámci zavádzania systému manažérstva kvality si naše zariadenie určilo poslanie, politiku a ciele kvality.

 

Poslanie (vízia)

Našim poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie.

Každý zamestnanec

 • svojou službou, postojom, prácou vyjadruje prvoradý záujem o prijímateľa sociálnych služieb (ďalej "PSS")
 • prihliada na individuálne potreby PSS a plní ich v čo najväčšej miere
 • rešpektuje  právo na súkromie PSS
 • zachováva dôvernosť informácii získaných pri svojej práci
 • mlčí o všetkých získaných informáciách o PSS
 • podporuje PSS pri využívaní všetkých ponúknutých služieb
 • kvalitne, progresívne a dobre organizuje službu voči PSS
 • správa sa zdvorilo, čestne a zodpovedne k PSS
 • nezneužíva dôveru PSS
 • poskytuje pravdivé a zrozumiteľné informácie PSS
 • rešpektuje etnickú, kultúrnu a národnostnú rôznorodosť PSS
 • rešpektuje jedinečnosť každého PSS
 • rešpektuje PSS bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie
 • pomáha k rozvoju ich vlastných znalostí, skúseností a zručností
 • rešpektuje právo na sebarealizáciu

 

Politika kvality

Prostredníctvom ponúkaných služieb nášho zariadenia vytvárame komplexný program služieb pre PSS podľa ich individuálnych potrieb, sociálneho a zdravotného stavu, ktorý im má pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené, aby boli schopní naplno s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života.

Pod vedením riaditeľky, ktorej na jednotlivých úsekoch pomáhame, vytvárame jeden tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb našim klientom a pracujeme na trvalom zlepšovaní zavedeného systému manažérstva kvality.

Každý zamestnanec

 • si uvedomuje dôležitosť požiadaviek klienta a podporuje ich plnenie
 • poskytuje služby len v rámci hraníc vlastnej kompetencie
 • robí odborne a eticky podložené rozhodnutia
 • má povinnosť profesionálnej starostlivosti o seba
 • má záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie
 • má sebaúctu, sebadôveru a zodpovednosť
 • snaží sa o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce
 • je zodpovedný za svoje permanentné odborné vzdelávanie
 • je si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení
 • spolupracuje na plnení cieľov kvality a na realizácii systému manažérstva kvality

 

Ciele kvality

Zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľa sociálnych služieb, odborné, na klienta orientované služby, udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov, efektívne využívať finančné zdroje a zlepšovať systém manažérstva kvality.

Vo vzťahu ku klientovi

 • systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja ZpS
 • cieľavedome vytvárať dlhodobé väzby s vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné
 • poznať individuálne potreby každého klienta a tie osobným prístupom riešiť. Na uspokojovaní potrieb klienta sa zúčastňujú všetci zamestnanci ZpS
 • neizolovať klientov v prostredí zariadenia, ale vytvárať aktívne väzby s okolím
 • neustále monitorovať spokojnosť klientov
 • pri všetkých činnostiach zaistiť bezpečnosť klienta
 • rešpektovať práva klientov

 

Vo vzťahu k zamestnancom

 • všetky činnosti v zariadení musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov
 • riadiť sa platnými zákonmi a normami
 • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie aplikovať na podmienky nášho zariadenia
 • neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK