rehabilitačné oddelenie

  • zabezpečuje zlepšenie kvality života a zmenšuje odkázanosť na pomoc iných aktivizáciou klienta
  • vedie proces rehabilitácie a dokumentáciu z neho vyplývajúcu
  • používa rehabilitačné prístroje
  • vykonáva liečebnú telesnú výchovu (cvičenia skupinové a individuálne)
  • prevádza nácvik chôdze – po rovine a schodoch s pomôckami (francúzske palice, nemecké barle, chodítko)
  • vykonáva elektroliečbu – ultrazvuk, magnetoterapia, diadynamické prúdy, parafín, bioptrónová lampa
  • vykonáva mechanoterapiu - klasická masáž tela a liečebná masáž
  • zabezpečuje vírivý kúpeľ – hydroterapia, muzikoterapia, aromaterapia
  • zabezpečuje vybavenie klientov ortopedickými pomôckami
  • pomáha pri obsluhe klientov v spoločnej jedálni