metodicko-dokumentačné oddelenie

  • zodpovedá za odborné vedenie dokumentácie ROO úseku
  • eviduje riadenú dokumentáciu
  • vykonáva interný audit s manažérkou kvality
  • eviduje požiadavky klientov
  • archivuje riadenú dokumentáciu
  • sleduje platnosť legislatívy
  • vedie evidenciu odbornej literatúry