sociálne oddelenie

 • vedie poradovník žiadostí a kmeňovú knihu
 • pripravuje podklady na prijatie do zariadenia a uzatvára zmluvy s klientom
 • vedie osobné spisy klientov
 • zodpovedá za ubytovávanie klientov
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo klientom ako aj ich príbuzným 
 • sleduje adaptáciu klientov
 • vybavuje sociálno - právnu agendu klientov a písomný styk s rôznymi inštitúciami
 • sprostredkováva kontakt s rodinou
 • vypočítava úhrady a vypláca dôchodky
 • hospodári s finančnými prostriedkami niektorých klientov
 • uschováva cenné veci a vkladné knižky klientov
 • zabezpečuje nákupy
 • tvorí a aktualizuje webovú stránku zariadenia (www.zpssi.sk)
 • tvorí interný časopis „DOMOVÁČIK“
 • spracováva fotomateriál