Jesénia

Podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy, ako aj dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky na svojej web stránke.

 

Zmluvy

Faktúry

Objednávky