Webová stránka v súčasnosti v obmedzenom režime! Ďakujeme za pochopenie.
 
 
 
 

„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby

sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

Matka Tereza

 

Milí návštevníci,  teší nás Váš záujem dozvedieť sa o Zariadení pre seniorov Skalica viacej informácií. Nech sa páči, vitajte na našej stránke.   

 

Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
  • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
  • zabezpečujeme  záujmovú  činnosť.