18.09.2020 AKTUÁLNE/OZNAM!!!
Vedenie zariadenia oznamuje, že pozorne sledujeme aktuálnu situáciu v meste súvisiacu s nárastom počtu pozitívnych prípadov na Covid 19. Našich klientov sme informovali, aby zvýšili opatrnosť a dôslednosť pri dodržiavaní opatrení, najmä v čase vychádzok a na lekárskych vyšetreniach. Takisto sme v neustálom úzkom kontakte so zamestnancami. V predchádzajúcich dňoch sme rýchlotestami vyšetrili všetkých zamestnancov s negatívnym výsledkom. Z preventívnych dôvodov sme dočasne zrušili  návštevy. Reagovať budeme podľa aktuálneho vývoja situácie. Zároveň veľmi pekne prosíme a žiadame blízkych, aby sa v týchto dňoch nekontaktovali s klientmi pri plote a bráne pri vstupe do areálu.
Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a dodržiavanie pravidiel.
S úctou Martina Štepanovská, riaditeľka

 

 

 

OZNAM!!!
▶️ od 15.7. 2020 pozastavujeme možnosť pobytu klientov mimo zariadenia za účelom dovoleniek, víkendov a sviatkov,

NÁVŠTEVY NA OBJEDNÁVKU - neplatí od 17.09.2020

V rámci 1 fázy plánu uvoľňovania opatrení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR informujeme o podmienkach návštev Vašich blízkych výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia, v čase určenom po telefonickej dohode návštevníka s povereným zamestnancom zariadenia. S platnosťou od 3.6.2020 do odvolania.

ZARIADENIE PRE SENIOROV SKALICA

* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0902 239 357
* Určené dni a časy návštev:
* UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.


JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0911 960 837
* Určené dni a časy návštev:
* každú STREDU
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.

Od stredy 10. júna 2020 sa ruší možnosť doniesť klientom nákupy, ich donášku môžete spojiť s návštevou.  Rešpektovaním pravidiel a zodpovedným prístupom nám pomáhate bezpečne prinavrátiť naše prevádzky do bežného režimu. Ďakujeme za pochopenie.

 

VYUŽITE SPOJENIE CEZ SKYPE

ponúkame možnosť kontaktovať Vašich blízkych prostredníctvom videohovoru podľa dohody v pracovné dni, najlepšie v poobedňajších hodinách, inštrukcie:

✅Pre obyvateľov Zariadenie pre seniorov Skalica
e-mail: morongova@zpssi.sk
uživateľské meno: zps skalica

✅Pre obyvateľov JESÉNIA SKALICA:
e-mail: janacova@zpssi.sk
uživateľské meno: JESÉNIA Skalica

Nech sa páči, píšte, TEŠÍME SA NA VÁS.

Odkazy prostredníctvom facebooku

Milí priatelia a priaznivci ďakujeme za Vašu dôveru, slová podpory a povzbudenia, ktoré sa nám dostávajú v tejto zložitej situácii a v týchto ťažkých dňoch "uzavreného režimu". Veľmi nám to pomáha. Celý kolektív zamestnacov sa snažíme robiť maximum, čo je v našich silách a podmienkach, trpezlivo a s láskou. Našim klientom, Vašim blízkym ďakujeme a chválime ich za nevyhnutné dodržiavanie preventívnych opatrení. Spoločné rešpektovanie znižuje riziko nákazy Vašich blízkych a nášho celého kolektívu. Vážení a milí príbuzní, priatelia, radi odkážeme Vaše odkazy a pozdrav aj prostredníctvom facebooku.

!!! Dôležité - OZNAM o spôsobe platenia úhrad!!!

Oznamujeme tým klientom a príbuzným, ktorí úhradu za sociálnu službu platili v hotovosti, že aktuálne úhrady PRIJÍMAME VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE. Na inštrukcie k platbe kontaktujte mail: kristofikova@zpssi.sk
Ďakujeme za pochopenie.

Pády seniorov

Problematike pádov venujeme významnú pozornosť a starostlivosť, najúčinnejšia spočíva v prevencii. Preto sa usilujeme edukovať samotných prijímateľov, personál aj najbližšie okolie seniorov. Vedeli ste, že každý 5. pád sa skončí zranením? Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky [2018] pády seniorov predstavujú jeden zo závažných rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú. Medzi následky pádov patria zlomeniny krčka stehennej kosti, predlaktia či stavcov, poranenia lebky alebo poranenia svalov.
Dovoľte nám pripojiť zopár rád pre seniorov, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre našich seniorov:
➡️Noste pevnú obuv
➡️Odstráňte posuvné koberce, ktoré nie sú pevne prichytené o podlahu
➡️Prahy nahraďte prechodovými lištami
➡️Krátke elektrické šnúry ukryte do lišty
Zabezpečte primerané osvetlenie každej miestnosti
➡️Používajte stabilnú, dostatočne vysokú stoličku s opierkami na ruky, o ktoré je možné oprieť sa pri vstávaní a sedení
➡️Odstráňte nestabilný nábytok, presklené dvere
➡️Rozložte stabilný nábytok (kreslá, stoly) tak, aby ste sa ho mohli pridŕžať
➡️Nevykladajte predmety vysoko, aby ste nezakláňali hlavu, čo môže spôsobiť závrat a pád
➡️Na schodoch sa pridŕžajte zábradlia
➡️V kúpeľni a WC používajte protišmykové rohožky a podporné zábradlia
➡️Noste správne okuliare
➡️Ak vám odporúčali používať oporné pomôcky, používajte ich a dbajte o ich dobrý technický stav
➡️Noste so sebou telefón, aby ste si mohli privolať pomoc
➡️V prípade pádu v domácom prostredí sa pokúste presunúť na koberec, kde je menšie riziko podchladenia a preležanín. Kým nepríde pomoc, pokúste sa meniť polohu a niečím sa prikryť.
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva 2018.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/UVZ_PadySeniorov.pdf?fbclid=IwAR0RDu-P9K2V04aFVX9O1tTGO4614_fybz8nUr05oGB9QBqFsp-HT21s0mU

 

 

„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby

sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala."

Matka Tereza

Milí návštevníci, teší nás Váš záujem dozvedieť sa o Zariadení pre seniorov Skalica viacej informácií. Nech sa páči, vitajte na našej stránke.

Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

 

O nás


Všeobecný profil zariadenia

Názov: Zariadenie pre seniorov Skalica

Adresa: Pod hájkom 36 , 909 01 Skalica

Zriaďovateľ: Mesto Skalica

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00596469

Vznik zariadenia: október 1987

Forma soc. služby: celoročná pobytová

Kapacita zariadenia: 168 miest

Poloha

Budova zariadenia sa nachádza v okrajovej časti mesta Skalica, v prekrásnom prostredí pod skalickými vinohradmi. Nachádza sa vo veľmi príjemnej lokalite, ktorá svojou pokojnou atmosférou a hojnou zeleňou vytvára podmienky pre súkromie a zaslúžený oddych pre našich klientov.

Poslanie

 • Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta Skalica.
 • Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje vysoko kvalitné sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich základné ľudské práva a slobody.
 • Zamestnanci zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu. Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

Strategické ciele

 • Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a poskytovať sociálne služby vychádzajúce z rešpektovania individuálnych potrieb prijímateľov, vzdelaným a motivovaným personálom, s odborným a ľudským prístupom.
 • Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť prijímateľov, čo najdlhšiu dobu.
 • Podporovať nezávislosť a autonómiu prijímateľov sociálnej služby.
 • Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.
 • Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Historické kalendárium zariadenia

 • 1987 vznik Zariadenia pre seniorov ako Penzión
 • 1989 časť Penziónu reprofilizovaná na Domov dôchodcov
 • 1991 získanie právnej subjektivity, zriaďovateľ Okresný úrad Senica
 • 1996 zmena zriaďovateľa Krajský úrad Trnava
 • 2001 súčasťou zariadenia sa stáva Štíbor – DD na Kráľovskej ulici (do roku 2003)
 • 2002 zmena zriaďovateľa Mesto Skalica
 • 2003 reprofilizácia zariadenia na Domov dôchodcov
 • 2003 vznik Domova dôchodcov na Potočnej ulici v Skalici (do roku 2013)
 • 2009 zmena názvu na základe legislatívy na Zariadenie pre seniorov Skalica
 • 2011 získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009
 • 2012 celková rekonštrukcia zariadenia, nadstavba podkrovných bytov
 • 2012 udelenie Ceny Mesta Skalica