Google map: Pod hájkom 2004/36

Vážení rodinní príslušníci a priatelia,

od 1. júla prichádzame s ďalším opatrením v rámci uvoľňovania opatrení v našich zariadeniach. Klientov si môžete zobrať na návštevu do Vašich domácností. Pri tejto príležitosti sa na Vás obraciam s prosbou o spoluprácu a zodpovedný prístup pri ochrane zdravia a bezpečnosti Vašich blízkych. Náš kolektív zamestnancov sa od začiatku marca obetavo snaží vytvárať bezpečné prostredie pred nákazou, vyžaduje to veľa prostriedkov, úsilia a pracovného nasadenia. Ukázalo sa, že sme úspešní, za čo patrí všetkým obrovské poďakovanie a uznanie. Zodpovednosť aj disciplínu dnes už zdieľame navzájom s Vami spoločne. Predtým, než sa rozhodnete pre spoločný kontakt, starostlivo zvážte potrebu a frekvenciu kontaktov, Váš zdravotný stav, Vaše blízke kontakty a situáciu v regióne bydliska. Prosím dodržujte nasledovné odporúčania a povinnosti: preferujte a uprednostňujte vonkajšie priestory, záhrady, terasy, parky, dobre vetrateľné priestory, používajte rúška, dodržujte 2 metrové odstupy, respiračnú hygienu, dezinfekciu domácnosti, vyhýbajte sa blízkemu telesnému kontaktu so seniormi, minimalizujte prítomnosť a okruh ďalších osôb, detí do 15 rokov. Majte prosím na pamäti, že seniori s chronickými ochoreniami patria stále k rizikovým ohrozeným skupinám. Som presvedčená, že nás všetkých spája láska a záujem o zdravie, bezpečnosť a pohodu všetkých klientov. Preto Vás vyzývam k zodpovednosti a opatrnosti.

Ďakujem Vám za dôveru a spoluprácu.

S úctou Martina Štepanovská, riaditeľka

 

NÁVŠTEVY NA OBJEDNÁVKU

V rámci 1 fázy plánu uvoľňovania opatrení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR informujeme o podmienkach návštev Vašich blízkych výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia, v čase určenom po telefonickej dohode návštevníka s povereným zamestnancom zariadenia. S platnosťou od 3.6.2020 do odvolania.

ZARIADENIE PRE SENIOROV SKALICA

* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0902 239 357
* Určené dni a časy návštev:
* UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.


JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
* pre dohodnutie termínu volajte prosím na tel. číslo: 0911 960 837
* Určené dni a časy návštev:
* každú STREDU
* dĺžka návštevy max. 50 minút
* počet návštevníkov max. dve dospelé osoby
* návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest
* podrobí sa meraniu telesnej teploty
* vykoná povinnú administratívu
* a dezinfekciu rúk.
* Návštevy klientov pripútaných na lôžko si dohodnú osobitné podmienky priamo s povereným zamestnancom.

Od stredy 10. júna 2020 sa ruší možnosť doniesť klientom nákupy, ich donášku môžete spojiť s návštevou.  Rešpektovaním pravidiel a zodpovedným prístupom nám pomáhate bezpečne prinavrátiť naše prevádzky do bežného režimu. Ďakujeme za pochopenie.

 

VYUŽITE SPOJENIE CEZ SKYPE

ponúkame možnosť kontaktovať Vašich blízkych prostredníctvom videohovoru podľa dohody v pracovné dni, najlepšie v poobedňajších hodinách, inštrukcie:

✅Pre obyvateľov Zariadenie pre seniorov Skalica
e-mail: morongova@zpssi.sk
uživateľské meno: zps skalica

✅Pre obyvateľov JESÉNIA SKALICA:
e-mail: janacova@zpssi.sk
uživateľské meno: JESÉNIA Skalica

Nech sa páči, píšte, TEŠÍME SA NA VÁS.

Odkazy prostredníctvom facebooku

Milí priatelia a priaznivci ďakujeme za Vašu dôveru, slová podpory a povzbudenia, ktoré sa nám dostávajú v tejto zložitej situácii a v týchto ťažkých dňoch "uzavreného režimu". Veľmi nám to pomáha. Celý kolektív zamestnacov sa snažíme robiť maximum, čo je v našich silách a podmienkach, trpezlivo a s láskou. Našim klientom, Vašim blízkym ďakujeme a chválime ich za nevyhnutné dodržiavanie preventívnych opatrení. Spoločné rešpektovanie znižuje riziko nákazy Vašich blízkych a nášho celého kolektívu. Vážení a milí príbuzní, priatelia, radi odkážeme Vaše odkazy a pozdrav aj prostredníctvom facebooku.

!!! Dôležité - OZNAM o spôsobe platenia úhrad!!!

Oznamujeme tým klientom a príbuzným, ktorí úhradu za sociálnu službu platili v hotovosti, že aktuálne úhrady PRIJÍMAME VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE. Na inštrukcie k platbe kontaktujte mail: kristofikova@zpssi.sk
Ďakujeme za pochopenie.

 

 

„Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby

sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala."

Matka Tereza

Milí návštevníci, teší nás Váš záujem dozvedieť sa o Zariadení pre seniorov Skalica viacej informácií. Nech sa páči, vitajte na našej stránke.

Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

 

O nás


Všeobecný profil zariadenia

Názov: Zariadenie pre seniorov Skalica

Adresa: Pod hájkom 36 , 909 01 Skalica

Zriaďovateľ: Mesto Skalica

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00596469

Vznik zariadenia: október 1987

Forma soc. služby: celoročná pobytová

Kapacita zariadenia: 168 miest

Poloha

Budova zariadenia sa nachádza v okrajovej časti mesta Skalica, v prekrásnom prostredí pod skalickými vinohradmi. Nachádza sa vo veľmi príjemnej lokalite, ktorá svojou pokojnou atmosférou a hojnou zeleňou vytvára podmienky pre súkromie a zaslúžený oddych pre našich klientov.

Poslanie

 • Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta Skalica.
 • Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje vysoko kvalitné sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich základné ľudské práva a slobody.
 • Zamestnanci zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu. Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

Strategické ciele

 • Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a poskytovať sociálne služby vychádzajúce z rešpektovania individuálnych potrieb prijímateľov, vzdelaným a motivovaným personálom, s odborným a ľudským prístupom.
 • Snažiť sa zachovať čo najväčšiu sebestačnosť prijímateľov, čo najdlhšiu dobu.
 • Podporovať nezávislosť a autonómiu prijímateľov sociálnej služby.
 • Podporovať prirodzenú väzbu na rodinu, priateľov a miestnu komunitu.
 • Priebežne zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Historické kalendárium zariadenia

 • 1987 vznik Zariadenia pre seniorov ako Penzión
 • 1989 časť Penziónu reprofilizovaná na Domov dôchodcov
 • 1991 získanie právnej subjektivity, zriaďovateľ Okresný úrad Senica
 • 1996 zmena zriaďovateľa Krajský úrad Trnava
 • 2001 súčasťou zariadenia sa stáva Štíbor – DD na Kráľovskej ulici (do roku 2003)
 • 2002 zmena zriaďovateľa Mesto Skalica
 • 2003 reprofilizácia zariadenia na Domov dôchodcov
 • 2003 vznik Domova dôchodcov na Potočnej ulici v Skalici (do roku 2013)
 • 2009 zmena názvu na základe legislatívy na Zariadenie pre seniorov Skalica
 • 2011 získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009
 • 2012 celková rekonštrukcia zariadenia, nadstavba podkrovných bytov
 • 2012 udelenie Ceny Mesta Skalica