Združenie seniorov

Pri Zariadení pre seniorov Skalica vznikla nezisková organizácia - občianske združenie s názvom „Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Skalica", ktorej hlavným cieľom je pomoc starým a chorým ľudom, organizovanie všestranných aktivít, budovanie a zveľaďovanie zariadenia, aby seniori prežili a dožili dôstojnú starobu.

Za týmto účelom poskytuje združenie seniorov svojím členom poradenské služby v oblasti:

  • včasnej starostlivosti a rehabilitácie,
  • pomoc klientom fyzicky a psychicky prekonať strach zo staroby, aby ju považovali za ďalšiu životnú etapu, ktorá prináša aj pekné chvíle – naučiť ich umeniu zostarnúť,
  • naučiť ich primerane sa zapájať do spoločenského a kultúrneho diania, aby nemali pocit vylúčenia z verejného života,
  • robia sa rôzne športové hry, výlety, grilovačky, návštevy divadla,
  • pomáha sa organizovať voľný čas klientom a pod...

K tomuto účelu môžete prispieť i vy formou sponzorského príspevku, či darovaním 2% z vašich daní na číslo účtu Združenia pri Zariadení pre seniorov Skalica:

IBAN SK42 5600 0000 0026 0655 2001– PRIMA banka Slovensko a.s., IČO: 37987992.

Za každú pomoc vopred ĎAKUJEME a zároveň sa chceme poďakovať aj za predchádzajúce roky, kedy ste vaším darom pomohli nášmu zariadeniu.