Ponuka služieb


Prioritou komplexnej starostlivosti je rešpektovanie a napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby, individuálne plánovanie a individuálny prístup ku klientovi, za účelom zvyšovania kvality života. Pre našich seniorov v rezidenciálnej opatere ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie o zvyšovanie kvality života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho bežného dňa.

Každý človek je výnimočná osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti v našom zariadení je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné.

 

Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť


Ošetrovateľská starostlivosť

Je zameraná na podporu psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu:

 • aplikujeme postupy a techniky v rámci najnovších vedeckých poznatkov geriatrickej praxe,
 • snažíme sa udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora,
 • je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie nedokážu zabezpečiť sami,
 • rešpektujeme právo výberu lekára a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára priamo v zariadení, ktorým je pán Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
 • do zariadenia pravidelne dochádza aj diabetológ a psychiater,
 • personál ošetrovateľského oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára, aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu.

Opatrovateľská starostlivosť

Je kľúčovou zložkou v poskytovaní našich služieb klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť je komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Proces opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti, aktivizácie a individuálnosti. Vychádzame z modelu a metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, nazývaného Podporujúci opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Personál opatrovateľského oddelenia poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami, vedie opatrovateľskú dokumentáciu.

Rehabilitačná starostlivosť

Poskytované procedúry:

Bioptrónová lampa, magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamické prúdy, parafín, individuálne telesné cvičenie, nácvik sedu, nácvik stoja, nácvik chôdze, nácvik bicyklovania, lokálna kryoterapia, vírivý kúpeľ, dýchacia gymnastika, elektrické masážne kreslo, stacionárny bicykel, solac, vírivý kúpeľ.

 

Sociálne poradenstvo a záujmová činnosť


Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť pracovníkov predstavujú pre našich klientov významnú podporu a oporu. Sociálne poradenstvo zabezpečujú sociálnych sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby. Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinové. Informácie podávame najčastejšie osobne, telefonicky, mailom, alebo písomne.

Ponúkame pestrú paletu pracovnej a záujmovej činnosti:

 • realizuje sa v troch skupinách a patrí k obľúbených a vyhľadávaným činnostiam,
 • podporujeme najmä tvorivú činnosť, pozitívne myslenie a dobrú náladu, rozvoj jemnej motoriky, precvičovanie hmatu a zraku, koncentráciu pozornosti, matematické operácie, rozoznávanie farieb, estetické myslenie, logické myslenie, krátkodobá a dlhodobá pamäť, verbálne precvičovanie, zdravé a príjemné medziľudské vzťahy,
 • motivujeme klientov k účasti na mestskom spoločenskom dianí, aby naše zariadenie bolo súčasťou komunity Mesta Skalica
 • tešíme sa fungujúcemu vlastnému speváckemu súboru „Rozmarín"

Realizujeme nasledovné programy a aktivity:

Arteterapia. Biblioterapia. Ergoterapia. Reminiscenčná terapia. Tréning pamäti. Duchovná činnosť. Záujmová činnosť – ručné práce, spevácke krúžky, knižné popoludnia, počúvanie hudby, hranie spoločenských hier, domáce kino, pečenie a varenie, pestovanie byliniek, starostlivosť o zeleň v interiéri a exteriéri zariadenia, výlety, prednášky a mnoho ďalších. Viac o aktivitách

Prijímatelia nášho zariadenia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek samotných prijímateľov. O všetkých podujatiach, významných návštevách vedieme Kroniku zariadenia spolu s fotodokumentáciou. Zariadenie vydáva svoj „vlastný občasník" Domováčik. O dianí v zariadení sú prijímatelia informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu, určenými zamestnancami, alebo prostredníctvom zvolených zástupcov samosprávy obyvateľov.

 

Obslužné činnosti poskytované v zariadení


Stravovanie

Stravovanie sa zabezpečuje v Zariadení pre seniorov Skalica prípravou stravy v stravovacej prevádzke formou spoločného stravovania. Strava sa pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, nesolenú a diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na zasadnutí stravovacej komisie. Komisia zasadá jedenkrát do týždňa, členmi sú riaditeľka zariadenia, zamestnanci technicko-hospodárskeho úseku, Jesénie, klienti v zastúpení za jednotlivé druhy diét a predseda výboru samosprávy obyvateľov. Komisia vždy zhodnotí stravovanie za predchádzajúci týždeň, schvaľuje jedálny lístok na nasledujúce obdobie, rieši podnety a pripomienky v oblasti stravovania. Strava sa podáva v jedálni, v odôvodnených prípadoch na izbe klienta alebo do obedára. Jedálne lístky sú dostupné na nástenkách na všetkých poschodiach a v jedálňach.

Ubytovanie

Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva hlavné pavilóny, Pavilón A, Pavilón B.

Pavilón A má štyri poschodia, určený je pre klientov s nižšou mierou odkázanosti na pomoc inej osoby. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch, ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú vybavené klimatizáciou.

Pavilón B má 3 poschodia, určený je pre klientov s vyššou mierou odkázanosti na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Klienti bývajú v bytoch, ktoré sú riešené bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými izbami bez kuchyne, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je vybavená spoločným sociálnym zariadením. Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným sociálnym zariadením a sú vybavené klimatizáciou.

V spoločných priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené informačné nástenky pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, dôležité upozornenia, oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné aktuality a informácie.

Upratovanie, pranie a žehlenie

Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme klientom vo vlastnej práčovni, posteľná bielizeň sa perie dodávateľským spôsobom. Na značenie bielizne a šatstva používame nažehľovací lis. Upratovanie a dezinfekcia v spoločných priestoroch a v izbách klientov v pavilóne B sa vykonáva denne, v izbách klientov v pavilóne A jedenkrát do týždňa. V prevádzke dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.

 

Ďalšie poskytované služby a činnosti v ZpS Skalica:


 • pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, krajčírske služby
 • automat na kávu a teplé nápoje, automat na nápoje, cukrovinky a pochutiny
 • pitný režim počas letných mesiacov
 • vírivka, vodná masáž, masážne kreslo, masáž klasická
 • duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí)
 • zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov
 • osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • poskytovanie ubytovania a stravy pre príbuzných klientov
 • spoločné priestory na spoločné stretávania sa klientov
 • možnosť súkromných osláv v priestoroch zariadenia
 • zabezpečenie telefonického kontaktu s príbuznými
 • spoločná jedáleň s obsluhou
 • domáce kino, DVD prehrávač a video prehrávač
 • internet
 • knižnica
 • interný časopis Domováčik s možnosťou uverejňovania príspevkov od klientov
 • fotografické objednávky pre klientov
 • predajné trhy, sezónny predaj dušičkových a vianočných dekorácií
 • petangové ihrisko
 • pingpongový stôl
 • trekingové palice
 • fit park, telocvičňa
 • oddychový altánok s možnosťou grilovania a opekania
 • miesto pre úschovu bicyklov
 • haloterapia – soľná jaskyňa
 • parkovisko pre klientov zariadenia

 

Kvalita poskytovaných služieb


Implementácia kvality do poskytovania sociálnych služieb spôsobom, ktorý napĺňa individuálne potreby prijímateľov a v maximálnej miere zohľadňuje ich požiadavky je hlavným poslaním Zariadenia pre seniorov. Vychádza z cieľov, ktoré umožňujú prijímateľovi žiť spokojný život (komplexnosť služieb), prihliada na potreby jednotlivca (individuálne plánovanie, ktoré aktivizuje k sebestačnosti, nezávislosti) a chráni jeho práva a záujmy (bezpečnosť služieb).

Systémom manažérstva kvality zariadenie preukazuje svoju schopnosť trvalo poskytovať službu, ktorá spĺňa požiadavky klienta, zvyšuje spokojnosť klientov, zamestnancov, zriaďovateľa a ostatných zainteresovaných partnerov prostredníctvom trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami klientov a platnej legislatívy. Zároveň zaisťuje systémovú aplikáciu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V roku 2017 po zmene normy, absolvovanom školení a preklopení starej normy do novej STN EN ISO 9001:2015 vo všetkých procesoch a s tým súvisiacou dokumentáciou bol zariadením v rámci recertifikačného auditu certifikačným orgánom TŰV SUD Slovakia s.r.o, obhájený certifikát kvality.

Nástroje zlepšovania sociálnych služieb:

 • Vzdelávanie zamestnancov
 • Interné audity
 • Riadená dokumentácia
 • Distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti
 • Evidencia požiadaviek a sťažností
 • Schránka na podnety, pripomienky a návrhy k poskytovaným službám
 • Zlepšovateľské projekty
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti