PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Zariadenie pre seniorov Skalica
IČO:
00596469
Obec:
Skalica
Ulica:
Pod hájkom 36
PSČ:
90901


Kontaktné osoby
Meno a Priezvisko:
PhDr. Anna Javornická
Ulica a číslo:
Pod hájkom 36
Obec:
90901, Skalica
Telefón:
0911543258
E-mail:
javornicka@zpssi.sk

Verejné obstarávanie za rok 2021

Zistenie PHZ na Vypracovanie projektovej dokumentácie rekoštrukcie kúpeľne a rekonštrukcie izolačnej miestnosti

Sprievodný list

Výzva na predkladanie ponúk

Zverejnené: 23.06.2021         Zvesené: