Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov, je občan (žiadateľ) povinný podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá si občan preberie a podá na Obecnom alebo Mestskom úrade na sociálnom oddelení v mieste trvalého bydliska.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:

Pred podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podá občan písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa trvalého bydliska príslušnej obci alebo mesta. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať. Prílohou k žiadosti je zdravotný posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe zdravotného  posudku a sociálneho posudku obec prípadne mestská časť v mieste trvalého bydliska vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie.

 

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

 

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané obcou alebo mestom, v ktorom má klient trvalý pobyt)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • kompletne vypísanú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • overené vyhlásenie o majetku FO
 • overené čestné prehlásenie o zabezpečení pohrebu (vyplnia príbuzní)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • zdravotnú kartu od praktického lekára
 • lieky na tri dni

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom (vyšitím). V prípade záujmu je možné označiť každý kus oblečenia aj v zariadení, nažehľovacím lisom riadeným cez počítač. Táto služba je spoplatnená.

 

Úhrada za pobyt

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2018

Úhrada sa skladá zo štyroch nasledujúcich položiek:

 1. Cena za ubytovanie - závisí od veľkosti obytnej miestnosti a počtu klientov na jednu izbu.                           cenové rozmedzie od 46 € - 155 €
 2. Cena za stravovanie - určuje sa podľa počtu odobratých jedál a typu stravy (racionálna, diabetická...)          cenové rozmedzie od 63 € - 157 €
 3. Cena za odkázanosť - stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (IV. - VI.)                                             cenové rozmedzie od 54 € -   84 €
 4. Cena za pranie, žehlenie a upratovanie - závisí od toho, kde je klient ubytovaný (pavilón A,B)                  cenové rozmedzie od 32 € -   44 €        

Do celkovej výšky úhrady sa započítava aj cena za používanie balkóna vo výške 7 € mesačne- v prípade ak je balkón súčasťou bytovej jednotky.

Klienti pavilónu B nemajú elektromer preto sa k celkovej cene započítava aj TV (2 € mesačne), chladnička (4 € mesačne) a mikrovlnka (1 € mesačne). Klientom poskytujeme v prípade záujmu aj možnosť pripojenia na internet (6 € mesačne) a možnosť úschovy bicykla (1 € mesačne).

 

 

 

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na stránku  www.socia.sk/vydane-publikacie/ , kde si môžete prečítať rôzne zaujímavosti, informácie a novinky v sociálnej oblasti.