Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov

O sociálnu službu v Zariadení pre seniorov požiada občan - senior príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

 

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Po obdržaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva        Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (603724) v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie. Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované. K žiadosti prikladá overené Vyhlásenie o majetku.   

 

V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:

 • zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,
 • obec ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne dostupné.

 

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané obcou alebo mestom, v ktorom má klient trvalý pobyt)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • kompletne vypísanú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • overené vyhlásenie o majetku FO
 • overené čestné prehlásenie o zabezpečení pohrebu (vyplnia príbuzní)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • zdravotnú kartu od praktického lekára
 • lieky na tri dni

 

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia. Šatstvo, ktoré si klient prinesie do zariadenia je potrebné mať označené svojim menom (vyšitím). V prípade záujmu je možné označiť každý kus oblečenia aj v zariadení, nažehľovacím lisom riadeným cez počítač. Táto služba je spoplatnená.

 

Úhrada za pobyt

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Skalica č. 1/2018

Úhrada sa skladá zo štyroch nasledujúcich položiek:

 1. Cena za ubytovanie - závisí od veľkosti obytnej miestnosti a počtu klientov na jednu izbu.                           cenové rozmedzie od 46 € - 150 €
 2. Cena za stravovanie - určuje sa podľa počtu odobratých jedál a typu stravy (racionálna, diabetická...)          cenové rozmedzie od 61 € - 147 €
 3. Cena za odkázanosť - stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (IV. - VI.)                                             cenové rozmedzie od 54 € -   81 €
 4. Cena za pranie, žehlenie a upratovanie - závisí od toho, kde je klient ubytovaný (pavilón A,B)                  cenové rozmedzie od 20 € -   35 €        

 

Do celkovej výšky úhrady sa započítava aj cena za používanie balkóna vo výške 7 € mesačne- v prípade ak je balkón súčasťou bytovej jednotky.

Klienti pavilónu B nemajú elektromer preto sa k celkovej cene započítava aj TV (2 € mesačne), chladnička (4 € mesačne) a mikrovlnka (1 € mesačne). Klientom poskytujeme v prípade záujmu aj možnosť pripojenia na internet (6 € mesačne) a možnosť úschovy bicykla (1 € mesačne).

 

 

 

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na stránku  www.socia.sk/vydane-publikacie/ , kde si môžete prečítať rôzne zaujímavosti, informácie a novinky v sociálnej oblasti.